Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

no3.17.0524• Variabel-felt av type «Vedlegg» fungerer nå i responsive
• VariabelDataMerge i responsive har nå «last ned eksempel-fil» på samme måte som i vanlig GUI
• De store visningsbildene hadde en bug i at det ble lukket hvis man klikket på f.eks side 2. Dette er nå løst og har også korrekt visning for «ekstra produktbilder»
• Relaterte produkter er utvidet i responsive, og vises i tilpass-steget (nederst på siden).
• Det er også mulig å ha et spesialprodukt som relatert produkt (i responsive)
• Det er mulig å skjule produkter slik at de KUN er tilgjengelig som relaterte produkter.
• «Strek» er tilgjengelig som ny felttype for malbaserte produkter
• Min profil har nå aktuelt flagg vist før valgt språk.
• Laste opp logo til skin
• Krysse av for at et gitt produkt KUN er tilgjengelig som relatert produkt
• "Popup" for relaterte produkter
• Fulltext: gjør det mulig å separere teksten i produktbeskrivelse.
Du kan skrive kort om produktet og bryte av med $Fulltext$ for så skrive mer utdypende informasjon som kun vises inne i produktet.

**BugFix**
• Bugfix: Produkter som er valgt ikke mulig å bestille, men som er sendt på mail er nå sperret for re-bestilling fra ordrehistorikk
• Produkter kan velges bare kan være tilgjengelig som relaterte produkter og IKKE være tilgjengelig på andre måter
• Endringer i markup på kategori-/produktlistene for å tillate mer inline html i beskrivelse (beskrivelsesfeltet er ikke innenfor link-tag)
• Innebygget funksjonalitet for «Cookie-samtykke» (styres på konfigurasjon)

__________________________________________________________________________________________________________________

* Variable field of type "Attachment" now works in responsive
* VariableDataMerge in responsive now has "Download Example File" in the same way as in the usual GUI
* The large display images had a bug that it was closed if you clicked for example page 2. This is now resolved and also has the correct view for "additional product images"
* Related products are expanded in responsive and appear in the customization step (bottom of page).
* It is also possible to have a special product as a related product (in responsive)
* It is possible to hide products so that they are ONLY available as related products.
* "Line" is available as a new field type for template-based products
* My profile now has the current flag displayed before the selected language.
* Upload logo to skin
* Tick to ensure that a given product is ONLY available as a related product
* "Popup" for related products
* Full text: allows to separate the text in the product description.
* You can write a brief about the product and break with $ Fulltext $ to write more detailed information that appears only inside the product.

**BugFix**
• Bugfix: Products that are not selected to be ordered but sent by mail are now blocked for re-ordering from order history
• Products can only be available as related products and NOT available in other ways
• Changes in markup on category / product lists to allow more inline html in description (description field is not within link tag)
• Built-in functionality for "Cookie consent" (controlled by configuration)

Innholdsfortegnelse