Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

no3.17.0726*Utvidelse:*
* Årsak til godkjennelse/ikke-godkjenning lagres nå også på ordrelinjer for spesialprodukter (tidligere kun malbaserte)
* flere felter for import av produkt: ^
DisableRequirePreview = skru av krev lest korrektur, HelpText = hjelpetekst for produktet,
AutostartWorkflow = automatisk start av workflow, ProducerID = brukerID – nummeret på brukeren som skal være produksjonsansvarlig.
IMPORTFILER: https://impleo.zendesk.com/hc/no/articles/115010215727-Import-files-for-products-users-departments-and-companies
* Flere felter i ordre-rapporter (ordre-godkjenner + evt godkjennings-tekst/kommentar)
* Startet på firma-administrasjon for firma-administrator på Min profil
* Varenummer vises nå under produktnavnet på ordrehistorikken under «Min profil»

*Ny modul:* Edipost

*Endring funksjonalitet:*
* For pålogging ved hjelp av URL-parametere ?user=***&pw=****, så vil denne nå være sesjonsbasert og går ut etter en dag. Det vil si at hvis vindu stenges ned vil man automatisk være logget ut.

*Bugfix*

* Indikasjon på at fil lastes opp med en gang for spesialprodukter
* Det var umulig å laste opp fil til spesialprodukt etter at man hadde forsøkt laste opp ugyldig filformat
* Godkjenning av ordre (hvor det lå flere til godkjenning) så var det kun første i listen som fikk med seg godkjenningstekst.
* fiks av import av firma (feil ved import av poststed)…
* I responsive vises nå «bruk samme adresse for faktura som levering» (på samme måte som vanlig)
* Breadcrumb vises ved direkte link til produktet

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Extension:*
* Reason for approval / disapproval is now also stored on line items for custom products (formerly template files only)
* Multiple fields for import of product:

DisableRequirePreview = Disable Required preview, HelpText = Help text for the product,
AutostartWorkflow = Automatic start of workflow, ProducerID = UserID – The number of the user who will be production manager.
IMPORT FILES:https://impleo.zendesk.com/knowledge/articles/115010215727/no?brand_id=959796&return_to=%2Fhc%2Fno%2Farticles%2F115010215727
* Multiple fields in order reports (order approvals + possibly authentication text / comment)
* Started at Company Administration for Company Administrator on "My Profile".
* Item number is now displayed under the product name of the order history under "My Profile"

*New module:* Edipost

*Functionality:*
* For login using URL parameters ?User = *** & pw = ****, this will now be session-based and expires after a day. That is, if your window closes you will automatically be logged out.

*Bugfix*

* Indicates that a file is uploaded once for special products
* It was impossible to upload file to custom product after attempting to upload invalid format
* Approval of order (where there was more than one approver ), only the first in the list received approval text.
* Fix of import of company (incorrect import of postal)
* In responsive appears now "use the same address for invoice as delivery" (as usual)
* Breadcrumb is displayed by direct link to the product

Innholdsfortegnelse