Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noArbeidsflyt / Produksjon!{IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-032-bilde-0002}!

Arbeidsflyt / Produksjon seksjonen inneholder alle innstillingene og valgene for den arbeidsflyten et produkt skal ha og de produksjonsinnstillingene som skal være på et produkt.

*Deaktiver mulighet for bestilling*
Valg som fjerner bestillingsmuligheten fra produktet.

*Gi bruker tilgang til produksjonsfil*
Valg som gir bruker tilgang til å laste ned produksjonsfilen direkte. Når dette valget skrus på vises en knapp under ”Les korrektur” knappen for bruker som gjør det mulig å laste ned produksjonsfilen.
Når dette valget skrues på vil det også dukke opp en tekstboks hvor det er mulig å registrere en hjelpetekst for lokal produksjon.

p(banner important). MERK! Ved å skru på dette valget kan bruker laste ned en høyoppløst fil som uten problem kan trykkes hos en konkurrent.

*Inkuder bestillinger av produkt i evt. fakturering*
Valg som gjør at beistillinger av produktet bilr tatt med når ordre overføres til fakturering.

!(right){IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-033-bilde-0003}! *Tilgang til ”Lagre i ordrearkiv”*
Valg som gjør det mulig å lagre ordren i ordrearkivet.

På tilpassingssiden for produktet får bruker opp en knapp ”Arkiver”. Ved å klikke på den og lagre i ordre arkivet opprettes det
en ordre, med status arkivert, i systemet.

Lagre i ordrearkiv lagrer ordren på samme måte som om den hadde vært bestilt. Bruker vil finne igjen ordren i ”Ordrehistorikk” på ”Min profil” siden. Brukeren kan derfra aktivere bestillingen, eller hente opp ordren å gjøre de endringer som trengs.

*Bestiller defineres som produksjonsansvarlig*
Valg som styrer om bestilleren skal være produksjonsansvarlig. Hvis dette valget er skrudd på vil produksjonsansvarlig for produktet bli overstyrt, og bestiller vil bli satt som produksjonsansvarlig. Det produksjonsvarselet det er valgt at skal sendes når dette produktet bestilles vil da bli sendt til bestiller i steden for produksjonsansvarlig.

p(banner important). MERK! Når dette valget skrus på vil kunden få tilgang til produksjonsfilen gjennom produksjonsvarselet som sendes på e-post.

*Generer høyoppløst bildefil av produksjonsfil*
Valg som styrer om det skal genereres en bildefil av produksjonsfilen. Bildefilen genereres i png format og i 72 dpi.

”Hent bildefil” knappen dukker opp under ”Les korrektur”- og ”Produksjonsfil” knappen.

*Malen kan benyttes til variabel data merge*
Valg som styerer om variabel data merge er aktivert på produktet. Når dette valget skrus på kan brukeren laste opp data til produket i form av en excel-, csv-, eller tsv-fil. Når en fil som inneholder data blir lastet opp til Impleo Web generer systemet like mange produkter som det er utfylte linjer i excel regnearket. Variabel data merge er nyttig på produkter hvor det skal lages flere eksemplarer av samme produkt.

Impleo Web genererer også en eksempefil med de riktige kolloneoverskriftene som bruker kan laste ned. Variable data merge er bare tilgjengelig for brukere som har rettigheten ”Tilgang til variabel data merge”

*Malen kan importere maldata fra excel*
Valg som styrer om malen kan ta imot data fra excel. Når dette valget er skrudd på er det mulig å laste opp en excel fil som inneholder dataene som skal fylles ut i malen. Denne måten å importere data på vil gi brukeren et eksemplar av prudktet. Dette valget er nyttig på produkter som har mange varialber som skal fylles ut.

*Autostart arbeidsflyt*
Valg som styrer om autostart av arbeidsflyt er aktivert eller ikke. Dette vil markere bestillinger av dette prouktet som tilgjengelig for autostart av arbeidsflyt. Autostart av arbeidsflyt kan gjøres fra produksjonsklienten eller Impleo AutoWorkflow Client.

*Serverbasert workflow*
Valg som styrer om serverbasert workflow er aktivert eller ikke. Når dette valget er aktivert, initieres arbeidsflyten fra serveren hvor Impleo Web er installert og ikke fra produksjonsklienten. Det betyr at rettigheter og trafikk går fra serveren, og må tilpasses dette.

*Konfigurasjonsfil for utskytning.*
Felt for registrering av konfigurasjonsfil for utskyting. Utskytningskonfigurasjonen som skal brukes kan enten velges fra nedtreksmenyen, det kan lastes opp en ny konfigurasjons fil, eller det kan lages en ny konfigurasjon ved å klikke på endre ikonet/blyanten. Hvordan en ny konfigurasjonsfil opprettes står beskrevet i kapittelet om Produksjon.

*Produksjonsansvarlig*
Felt for registrering av produktets porduksjonsansvarlig. Produksjonsansvarlig velges fra nedtreksmenyen. Det er bare brukere med rettigheten ”Produksjonsansvarlig” som vises i nedtrekksmenyen.

*Produksjonsvarsel*
Felt for registrering av det produksjonsvarselet som skal brukes for produktet. Impleo Web leveres med tre ferdig definerte produksjonsvarsler, to for malprodukter og ett for spesialprodukt

* Standard m/korrektur – Dette produksjonsvarselet inneholder både korrektur- og produksjonsfil.
* Standard u/korrektur – Dette produksjonsvarselet inneholder kun produksjonsfilen.
* Custom Produkt – Dette produksjonsvarselet skal bare brukes på spesialprodukt.

Det er mulig å lage flere produksjonsvarsler, hvordan det gjøres er beskrevet i kapittelet ”Produksjon”.

*Malfil for XPIF*

*Preflightkø for automatiserte korrigeringer*

*Arbeidsflyt*
Felt for registrering av arbeisflyten som produktet skal bruke. Arbeidsflyten som skal brukes velges fra nedtrekksmenyen. Nye arbeidsflyter lages med Impleo Workflow Configurator, hvordan dette gjøres er forklart i kapittelet ”Impleo Workflow Configurator”.

*Produksjonsbeskrivelse*
Felt for registrering av produksjonsbeskrivelsen. Dette er en hjelpetekst til produksjonsansvarlig. Opplysningene som registreres i dette feltet vises i produksjonsklienten.

*Media-/papirbeskrivelse*
Felt for registrering av media-/papirbeskrivelse. Dette er en hjelpetekst til produksjonsansvarlig. Opplysningene som registreres i dette feltet vises i produksjonsklienten.

*Etterbehandlingsbeskrivelse*
Felt for registrering av etterbehandlingsbeskrivelse. Dette er en hjelpetekst til produksjonsansvarlig. Opplysningenesom registreres i dette feltet vises i produksjonsklienten.

*Bredde*
Felt for registrering av produktes bredde. Feltet kan etterhvert brukes til prisberegning av produktet og fraktkostnader for produktet.

*Høyde*
Felt for registrering av produktes høyde. Feltet kan etterhvert brukes til prisberegning av produktet, og fraktkostnader for produktet.

*Antallsbeskrivelse*
Felt for registrering av antallsbeskrivelse, stk, eske, rull osv.

*Minimumsantall*
Felt for registrering av produktets minimumsantall for bestilling. Standard verdi er 1.

*Maksimumsantall*
Felt for registrering av produktets maksimumsantall for bestilling. Standard verdi er 0.

*Legg til bestillings-/produksjonsingervall*
Felt for registrering av faste bestillings-/produksjonsintervaller. Velg ønsket bestillings-/produksjonsintervall i nedtrekksmenyen og klikk på ”Legg til” knappen. Det er ikke nødvendig å lagre produktet etter at et bestillings-/produksjonsintervall er lagt til. Når det registreres et bestillings-/produksjonsintervall vil bruker få opp en nedtrekksmeny hvor det er mulig å velge mellom de bestillings-/produksjonsinetvallene som er registrert.

Impleo Web leveres uten forhåndsregistrerte bestillings-/produksjonsintervall. Oppretting av bestillings-/produksjonsintervall er beskrevet i kapittelet ”Produksjon”

!(right){IMAGE-LINK+impleo-web-dokumentasjon-side-035-bilde-0002}! *Gjeldende bestillings-/produksjonsintervall*
Viser en liste over de bestillings-/produksjonsintervallene som er koblet mot produktet. For å slette en kobling mot et bestillings-/produksjonsintervall klikker man på ”x” til høyre for bestillings-/produksjonsintervallet.

Innholdsfortegnelse