Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

enCategory settings!(right){IMAGE-LINK+kategoriegenskaper-en}!
*CategoryID*
Field for registration of the Category ID. Impleo Web is automaticly generating this value.

*Category Name*
Field for registration of a name for the category. This field may contain any characters, maximum length: 50 characters. Category name is the only mandatory filed for adding a new category.

!(right){IMAGE-LINK+alias-en}! *Alias*
Field for registration of an alias for the category. Information stored in "Alias" makes it easier for System Administrators to maintain an overview of the categories. The search field show information stored in this field in parenthesis next to the category name.
Information stored in Alias is only visible to System Administrators.

*Sort Priority*
Field for registration of the categories sorting priority. 99 is the standard value for this field.
Categories are sorted based on the number stored in Sort Priority. In case of equal Sort Priority the categories are sorted alphabeticaly. Impleo Web shows the Sort Priority in front of the category name to System administrators when logged in.

!(right){IMAGE-LINK+kategoribeskrivelse-en}! *Kategoribeskrivelse*
Field for registration of a description for the category.
Category description is used to give a description of the content of the category. Category description is shown to customers, and the description is ment to give the customer more information regarding the contents of the category.
Category Description may contain any characters, maximum length: 1000 characters. This field supports HTML tags.

*Access to remaining category settings*
In order to gain access to the remaining category settings, the category has to be saved. Save the category by clicking the "Save" button.Kategoriegenskaper!(right){IMAGE-LINK+kategoriegenskaper}!

*KategoriID*
Felt for registrering av kategoriens ID. Feltet fylles automatisk ut at Impleo Webnene inneholder instillinger og valg for kategorien.

*Kategorinavn*
Felt for registrering av kategoriens navn. Kategoriens navn kan inneholde alle tegn, og lengden på navnet kan være 50 tegn langt. Kategorinavnet er det eneste feltet som må fylles ut for å opprette en kategori.

!(right){IMAGE-LINK+alias}! *Alias*
Felt for registrering av et alias for kategorien. Informa-sjonen som registreres i ”Alias” feltet gjør det lettere for System Administrator og ha en oversikt over kategoriene. Feltets informasjon vises i parentes etter kategorinavnet i søkefeltet for kategori.
Informasjonen i dette feltet er kun synlig for brukere med rettigheten "System Administrator".

*Sorteringspri*
Felt for registrering av kategoriens sorteringsprioritet. Standard verdi på dette feltet er 99.
Sorteringspri brukes for å sortere visningen av kategorier for en bruker. Kategoriene sorteres ført etter verdien registrert i feltet ”Sorteringspri”, kategorier som har lik sorteringsprioritet sorteres alfabetisk.
Sorteringsprioriteten vises for systemadministratorer når de er innlogget i løsningen. Sorteringsprioriteten vises foran kategorinavnet.

!(right){IMAGE-LINK+kategoribeskrivelse}! *Kategoribeskrivelse*
Felt for registreing av en beskrivelse av kategorien.
Kategoribeskrivelse brukes for å gi en beskrivelse av kategoriens innhold. Kategoribeskrivelse vises for kunden og beskrivelsen er ment for å gi kunden mer informasjon om innholdet i kategorien.
Kategoribeskrivelse kan inneholde alle tegn, beskrivelsen kan være på 1000 tegn. Feltet støtter også html koder.

I dette feltet har man også muligheten til å legge inn koder for språkspesifikke kategorinavn, altså navn som styres av språkvalget i "Min profil"
!{IMAGE-LINK+categorynames-description}!

p(banner tip). Språkspesifikke navn kan også brukes på produkter, under "Språkspesifikke produktnavn" og "Beskrivelse".

*Tilgang til restrerende kagegori instillinger*
For å få tilgang til de restrerende instillingsvalgene for kategorien må det klikkes på lagre, slik at kategorien blir opprettet.

Innholdsfortegnelse