Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noFormatert tekstfelt!{IMAGE-LINK+variablerformateringformaterttekstfelt}!

*Split før karakter/tekst*
Felt for registrering av den karateren/teksten du vil at det skal settes inn et linjeskift før hvis variabelen trenger flere linjer.

*Split etter karakter/tekst*
Felt for registrering av den karateren/teksten du vil at det skal settes inn et linjeskift etter hvis variabelen trenger flere linjer.

*Tillat Bold*
Felt som styrer om det skal vises en knapp for bold tekst.

*Tillat italic*
Felt som styer om det skal vises en knapp for italic tekst.

*Tillat understrek*
Felt som styrer om det skal vises en knapp for understreking.

*Tillat nedfelt tekst*
Felt som styrer om det skal vises en knapp for nedsenket tekst.

*Tillat oppøyd tekst*
Felt som styer om det skal vise en knapp for opphøyet tekst.

*Tillat overstyre farger*
Felt som styer om det skal være mulig for bruker å velge hvilken farge teksten skal skrives i. Det er ikke mulig å sette noen begrensninger på disse fargene.

*Tillat stavekontroll*
Felt som styrer om stavekontroll skal være aktivert i feltet eller ikke.

*Tillat egendefinerte stiler*
Felt som styrer om det egendefinerte stiler for variabelen skal vises eller ikke.

!{IMAGE-LINK+variableregendefinertestiler}!

*Stylename*
Felt for registrering av stilarten sitt navn.

*Tag*
Felt for registrering av den html tagen stilen skal bruke, f.eks h1, h2, h3 osv. En tag kan kun registreres en gang pr variabel.

*RealStartTag*
Felt for registrering av start tagene for formatering av feltet, f.eks @@.

*RealEndTag*
Felt for registrering av end tagene for formatering av feltet, f.eks @
@.

*Tilgjengelige tager i RealStartTag*

@@ – Bold Tag
Enclosed text is bold.

@@ – Font Tag
|_. Attribute |_. Values |_. Description |
|Color |Web Color Hex String. |Color of the text.|
|Face |A string value. |The font family to use for the text. The 5 built-in font families ("Times" / "Helvetica" / "Courier" / "Symbol" / "ZapfDingbats") can be specified or additional ones can be added through the HtmlTextArea's FontFaces property.|
|Size |An integer value. |Specifies the HTML font size for the text. This is mapped to a point size internally (0 = 6 points, 1 = 8 points, 2 = 10 points, 3 = 12 points, 4 = 14 points, 5 = 18 points, 6 = 24 points, 7 = 36 points).|
|PointSize |A decimal value. |The size in points of the text.|

@@ – Italics Tag
Enclosed text is italic.

@@ – Line Tag
|_. Attribute |_. Values |_. Description |
|Leading |A decimal value. |The leading of the line.|
|LeadingType |auto/atLeast/exactly |Specifies how leading is calculated.|

@

@ – Paragraph Tag
|_. Attribute |_. Values |_. Description |
|Align |left / right / center / justify |Alignment of the paragraph's text.|
|AllowOrphanLines |true / false |Specifies if one orphaned line should be allowed to be left on a page, or if it should be grouped with at least one other line for text continuation.|
|Indent |A decimal value. |The first line indentation of the paragraph in points.|
|LeftIndent |A decimal value. |The left indentation of the paragraph in points.|
|PreserveWhiteSpace |true / false |Specifies if white space should be preserved.|
|RightIndent |A decimal value. |The right indentation of the paragraph in points.|
|SpacingAfter |A decimal value. |The spacing after the paragraph in points.|
|SpacingBefore |A decimal value. |The spacing before the paragraph in points.|

@@ – Underline Tag
Enclosed text is underlined.

Innholdsfortegnelse