Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noKoder for ekstern datakobling!(right){IMAGE-LINK+postconcat-144}! *Postconcat*
postconcat er en kode som brukes for å slå sammen variabler fra flere felter i et felt.

Første linje er koden postconcat.
Andre linje er skilletegnet som skal brukes, i dette eksempelet er skilletegnet linjeskift, skilletegn er ikke nødvendig. Hvis man ikke ønsker å bruke et skilletegn så skal linjen være tom.

Tredje linje og videre inneholder teksten og variablene som vi ønsker å koble sammen. I dette eksempelet er det variablene Telefon, Mobil og E-post med ledetekst som slås sammen til et felt på tre linjer.

Når variablene som skal slås sammen skrives over flere linjer, med linjeskift, vil resultatet vises selv om en eller flere av variablene som slås sammen er tomme. Hvis variablene skrives på en linje f.eks $Impleo_Telefon$ $Impleo_Mobil$ $Impleo_E-post$ så vil det ikke vises noe på produktet før alle variablene er utfylt.

Med postconcat er det også mulig å bygge QR koder som inneholder mer informasjon enn en autogenerert QR kode.

!{IMAGE-LINK+qreksempel}!

Når det lages en QR-kode ved å kode selv er det viktig at kodestandarden for QR-koder følges. Dette er en standard som det kan leses mer om på denne linken http://www.qrcode.com/en/about/standards.html

Postconcat kan også brukes til å trekke ut deler eller hele navnet til en bilde som skal brukes i en variabel.

Presentasjonen av data som lages med postconcat bestemmes av variabeltypen til variabelen.

*Autolookup*

!{IMAGE-LINK+variablerautolookupkode}!

!(right){IMAGE-LINK+variablerautolookupnedtrekksmeny}! Autolookup er koden som brukes for å koble en excel- eller en CSV-fil til en nedtrekksmeny. Filen som skal brukes lagres i Firmaets-, Avdelingens eller Kategoriens filbibliotek.

Koblingen gjøres i ”Datakoblinger” og i valget ”Jeg vil koble til ”Eksterne” data”.
I eksempelet over er det laget en kobling mot en csv fil som er lagret i firmaetsfilbibliotek. Nedtreksmenyen viser innholdet i kollonnen ”Navn”, i tillegg så legges verdiene i kollonnene ”Tittel”, ”Mobil” og ”Epost” inn i variablene ”Tittel”, ”Mobil” og ”Epost”

|_. Kode |_. Plassering |_. Forklaring |
| autolookup | linje 1 | |
| companyCSV | linje 2 | Brukes når filen det kobles mot ligger i firmaets filbibliotek, og filen er av typen .csv. |
| departmentCSV | linje 2 | Brukes når filen det kobles mot ligger i avdelingens filbibliotek, og filen er av typen .csv. |
| categoryCSV | linje 2 | Brukes når filen det kobles mot ligger i kategoriens filbibliotek, og filen er av typen .csv. |
| companyXLS | linje 2 | Brukes når filen det kobles mot ligger i firmaets filbibliotek, og det kobles mot en excelfil. |
| departmentXLS | linje 2 | Brukes når filen det kobles mot ligger i avdelingens filbibliotek, og det kobles mot en excelfil. |
| categoryXLS | linje2 | Brukes når filen det kobles mot ligger i kategoriens filbibliotek, og det kobles mot en excelfil. |
| file: | linje 3 | filnavnet det skal kobles mot. |
| key: | linje 4 | kobling mot kollonnen det skal kobles mot i .csv eller excel filen. |

Linje 2 kan bare inneholde en av kodene som er tillatt i linje 2.
I tillegg til de faste kodene som skal være med er det mulig å koble flere verdier fra filen nedtrekksmenyen er koblet mot, til andre variabler i produktet. Dette gjøres ved å legge til kollonnenavnet det skal hentes verdi fra i linje 5 og oppover. Koden skal se slik ut:
Kollonnenavn: $Impleo_Variabelnavn$
Kollonnenavn byttes ut med kollonnen det skal hentes verdi fra, og Variabelnavn byttes ut med variabelnavnet hvor verdien skal lagres.

p(banner tip). TIPS:
Selv om det første valget i nedtreksmenyen vises som valgt, vil ikke de andre variablene nedtreksmenyen er koblet mot oppdateres før det aktivt er valgt en verdi i nedtrekksmenyen. Det er derfor lurt å la den første linjen være blank, eller kombinere autolookup med initlookup.

*Initlookup*
Initlookup er koden som gjør at tilleggsvariablene i en nedtreksmeny med autolookup blir utflyt før brukeren har valgt noe i nedtrekksmenyen. Initlookup legges til i ”Datakoblinger” for den variabelen som skal gjøre et initielt oppslag i filen nedtrekksmenyen, som ellers utfyller informasjonen i variabelen, er koblet mot. I likhet med autolookup kobles initlookup mot en fil som er lagret i Kundens-, Avdelingens eller Kategoriens filbibliotek og filen kan være en excel- eller CSV-fil.

!{IMAGE-LINK+variablerdatakoblingerinitlookp}!

I eksempelet over er det lagt inn en initlookup kobling i variabelen tittel. Dette gjør at når brukeren åpner produktet, vil variabelen tittel hente ut informasjonen som ligger i første linje i kollonnen tittel.

initlookup – koden som iverksetter en initiell lookup i Impleo Web
companyCSV – forteller systemet hvor filen det skal kobles mot er lageret, kan være company-, departmet- categoryCSV eller XLS
file: filnavntet det skal kobles mot.
key: nøkkelkollonnen det skal kobles mot.
keyvalue: verdien i nøkkelkollonnen som det skal søkes etter, hvis denne er blank er det førte linje som hentes.
value: navnet på kollonnen hvor verdien som skal hentes ut er lagret.

*Calloff-fromlist*
Calloff-fromlist er en funksjonalitet som gjør det mulig å hente en verdi fra en excel fil, og slette denne når verdien er brukt. Calloff-fromlist kan f.eks. brukses for å plassere ISBN nummer på et produkt. ISBN nummerene som er tilgjengelig lagres i en excelfil, og excelfilen lastes opp til firmaets filbibliotek.

*Increase_fromfile*
Increase_fromfile er en funksjonalitet som gjør det mulig at en variabel automatisk gis et stigende nummer. Nummeret variabelen skal begynne å telle i fra lagres i en .txt fil, denne .txt filen kan lagres i firmaets-, avdelingens- eller kategoriens filbibliotek. Nummeret i filen oppdateres når det genereres en produksjonsfil.

*List*
List brukes for å lage en enkel nedtrekksmeny. Koden i datakoblingen skrives slik:

bc. list
Valg 1
Valg 2
Valg 3
Valg 4
osv

*Getvalue*
Getvalue er en kode som lar deg hente en verdi fra en annen variabel. Getvalue brukes når det kun er en variabel verdi som skal hentes fra en variabel til en annen, det er ikke mulig å legge til mer informasjon når @getvalue@ brukes. Koden i datakoblingen skrives slik:

bc. getvalue
$Impleo_Variabelnavn$

Innholdsfortegnelse