Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPlassering – Generelt – Bildevariabel!{IMAGE-LINK+plasseringgenereltbilder}!

Det er mulig å laste opp flere typer filer til bilde variabler. Standard er det mulig å last opp jpg, jpeg, png og pdf filer. Andre filtyper kan tillates, men de må legges til av systemleverandør.

*MetainfoID*
ID felt for metainfo, feltet er ikke redigerbart og fylles ut av systemet.

*Enhet*
Måleenheten som plasseringens bredde, høyde, x- og y-posisjon oppgis i. Enheten kan være mm eller points.

*Navn*
Felt for registrering av feltets navn.

*Dataflet/tilknyttet variabel*
Felt for registrering av hvilken variabel som skal være koblet mot plasseringen. Nedtreksmenyen viser alle de variablene som er registrert i malproduktet, både skulte og ikke skjulte.

p(banner tip). TIPS:
Det er mulig å koble en variabel mot flere
plasseringer. Hvis det er en variabel som skal benyttes flere steder på samme malprodukt, vil det gjøre mal utfyllingen lettere for brukeren ved å koble en variabel mot flere plasseringer.

*Hent fra side*
Felt for registrering av hvilken side i det opplastede dokumentet verdien skal hentes fra.

*Vis på produksjon*
Valg som styrer om en plassering skal vises på produksjonsfilen eller ikke. Hvis dette valget ikke er valgt, vil innholdet i plasseringen kun vises på korrekturfilen.

*Flytende posisjonering*
Valg som styrer om en posisjonering skal være flytende eller fast. Plasseringen av variablene beregnes fra toppen av malproduktet.

Ved å velge at en posisjon skal være flytende vil man oppnå at variabler flyter etterhverandre ut i fra hvor mange linjer en vairiabel inneholder. Neste flytende variabel vil plassere seg i forhold til forrige variabel. På denne måten slipper man å ha tomme linjer i et malprodukt.

Når det er valgt at en plassering skal være flytende, vil posisjonens Y verdi få en annen betydning enn ved en fast plassering. For flytende posisjonering skal feltets Y posisjon inneholde avstanden opp til forrige plassering.

*Lagre posisjon for vidre flyt*
Valg som styer om en posisjons Y verdi skal lagres for vidre flyt i malprodktet. Flytende variabler vil bare flyte i forhold til variabler hvor posisjonen lagres for vidre flyt.

*Horisontal justering*
Felt for registrering av plasseringens horisontale justering.

*Vertikal justering*
Felt for registrering av plasseringens vertikale justering.

*Posisjon X*
Felt for registrering av plasseringens x-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes x-verdi.

*Posisjon Y*
Felt for registrering av plasseringens y-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes y-verdi.

*Bredde*
Felt for registrering av plasseringens bredde.

*Høyde*
Felt for registrering av plasseringens høyde.

Innholdsfortegnelse