Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noPlassering – Generelt – Tekstvariabel!{IMAGE-LINK+plasseringgenerelt}!

*MetainfoID*
ID felt for metainfo, feltet er ikke redigerbart og fylles ut av systemet.

*Enhet*
Måleenheten som plasseringens bredde, høyde, x- og y-posisjon oppgis i. Enheten kan være mm eller points.

*Navn*
Felt for registrering av feltets navn.

Ved å tilføye ”$overflow” etter feltets navn er det mulig å ha to plasseringer for en variabel. Impleoweb vil først fylle ut informasjon i plasseringen uten ”$overflow” i navnet, før feltet med ”$overflow” i navnet fylles ut. Plasseringesnavnet må være likt før ”$overflow”. En plassering kan ha flere ”$overflow” felt, teksten vil flyte i samme rekkefølge som "$overflow" plasseringene er opprettet.

*Dataflet/tilknyttet variabel*
Felt for registrering av hvilken variabel som skal være koblet mot plasseringen. Nedtreksmenyen viser alle de variablene som er registrert i malproduktet, både skulte og ikke skjulte.

p(banner tip). TIPS:
Det er mulig å koble en variabel mot flere
plasseringer. Hvis det er en variabel som skal benyttes flere steder på samme malprodukt, vil det gjøre mal utfyllingen lettere for brukeren ved å koble en variabel mot flere plasseringer.

*Vis på produksjon*
Valg som styrer om en plassering skal vises på produksjonsfilen eller ikke. Hvis dette valget ikke er valgt, vil innholdet i plasseringen kun vises på korrekturfilen.

*Flytende posisjonering*
Valg som styrer om en posisjonering skal være flytende eller fast. Plasseringen av variablene beregnes fra toppen av malproduktet.

Ved å velge at en posisjon skal være flytende vil man oppnå at variabler flyter etterhverandre ut i fra hvor mange linjer en vairiabel inneholder. Neste flytende variabel vil plassere seg i forhold til forrige variabel. På denne måten slipper man å ha tomme linjer i et malprodukt.

Når det er valgt at en plassering skal være flytende, vil posisjonens Y verdi få en annen betydning enn ved en fast plassering. For flytende posisjonering skal feltets Y posisjon inneholde avstanden opp til forrige plassering.

*Lagre posisjon for vidre flyt*
Valg som styer om en posisjons Y verdi skal lagres for vidre flyt i malprodktet. Flytende variabler vil bare flyte i forhold til variabler hvor posisjonen lagres for vidre flyt.

*Font/Skrifttype*
Felt for registrering av fonten posisjoneringen skal benytte seg av. Hvis fonten som skal brukes ikke finnes i listen, må den legges til i Impleoweb. Se kappitel ”Fonter” på side 103 for beskrivelse av hvordan fonter
legges til i Impleoweb

*Fontstørrelse*
Felt for registrering av plasseringens fontstørrelse.

*Kerning*
Felt for regstrering av kearning. Standardverdi er 0, dette gjør at det brukes normal kearning.

p(banner important). MERK:
Kearning fungerer ikke sammen med post- og preconcat.

*Stroke bredde*
Felt for registrering av stroke bredde på fonten som brukes.

*Join*
Felt for registrering av hvilken type join som skal benyttes.

*Stroke type*
Felt for registrering av stroke type.

*Stroke farge*
Felt for registrering av stroke farge. Hvis fargens om skal benyttes ikke finnes i listen, må den legges til i Impleoweb. Se kappitel ”Farger” på side 106 for beskrivelse av hvordan farger legges til i Impleoweb.

*Horisontal justering*
Felt for registrering av plasseringens horisontale justering.

*Vertikal justering*
Felt for registrering av plasseringens vertikale justering.

*Fargedefinisjon*
Felt for registrering av plasseringens farge. Hvis fargens om skal benyttes ikke finnes i listen, må den legges til i Impleoweb. Se kappitel ”Farger” på side 106 for beskrivelse av hvordan farger legges til i Impleoweb.
Sidenummer
Felt for registrering av hvilket av malproduktets sidenummer plaseringen skal plasseres på.

*Posisjon X*
Felt for registrering av plasseringens x-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes x-verdi.

*Posisjon Y*
Felt for registrering av plasseringens y-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes y-verdi.

*Bredde*
Felt for registrering av plasseringens bredde.

*Høyde*
Felt for registrering av plasseringens høyde.

p(banner important). MERK:
Når en variabel gjøres om fra tekstvariabel på en linje til tekstvariabel over flere linjer, vil ikke høyden for feltet endre seg.
Høyden må justeres manuelt for alle tekstvariabler over flere linjer.

*Linjeavstand*
Felt for registrering av plasseringens linjeavstand. Standard verdi er 0, dette resulterer i at linjene får normal linjeavstand ut i fra hvilken font og font størrelse som er valgt. Linjeavstanden benyttes bare dersom plasseringen er koblet mot en variabel som kan inneholde flere linjer.

Innholdsfortegnelse