Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noVariabler – Presentasjon!{IMAGE-LINK+variablerpresentasjon}!

*Felt er synlig*
Valg som styrer om en variabel er synlig eller ikke.

*Tillat å flyte med forrige variabel*
Valg som gjør at variabelens tekstboks vises etter forrige variabel i steden for på en ny linje.

*”Låst” som standard ved variabel data merge*
Valg som styrer om en variabel automatisk skal låses ved variabel data merge eller ikke. Variabelens verdi låses til verdien som er registrert, og alle de genererte sidene i produktet vil få den samme verdien.

*Hindre arv av verdi*
Valg som styrer om en variabel skal arve verdi fra en annen variabel med samme navn. Hindre arv av verdi er nyttig i sammensatte mal produkter.

*Feltet er obligatorisk*
Valg som styrer om en variabel er obligatorisk eller ikke.

*Feltet er låst*
Valg som styrer om det skal være mulig å registrere en verdi i en variabel eller ikke. Låste variabler bør inneholde en standardverdi.

*Feltets verdi indentifiserer evt ordre*
Valg som styrer om en variabels verdi skal sendes med som ordreidentifikator ved bestilling av produktet. En ordreidentifikator kan også tilføyes som en del av produksjonsfilnavnet.

*Bredde/Ant. tegn*
Felt for registrering av bredden variabelen skal ha. Dette gjelder visning for bruker, og ikke på malen. Bredden angis i tegn.

*Høyde/Ant. linjer*
Felt for registrering av høyden variabelen skal ha. Dette gjelder visning for bruker, og ikke på malen. Høyden angis i tegn.

*Minimum antall tegn*
Felt for retistrering av det minste antallet tegn som tillates i en variabel. Hvis variabelen ikke er korrekt utfylt vises en advarsel når feltet mister fokus.

*Maksimum antall tegn*
Felt for retistrering av det største antallet tegn som tillates i en variabel. Hvis variabelen ikke er korrekt utfylt vises en advarsel når feltet mister fokus.

*”Tom”-tekst for felt* !(right){IMAGE-LINK+variablerpresentasjontomtekst}!
Felt for registrering av ledetekst som vises inn i tekstboksen.

*Hjelpetekst til utfylling*
Felt for registreing av hjelpetekst for en variabel. Teksten vises når musepekeren holdes over variabelen.

*Visningskalkulasjoner*
Visningskalkulasjoner brukes for å lage en regel for når en variabels verdi skal plasseres på dokumentet basert på innholdet av en annen variabel.

Visningsregelene som er tilgjengelig er ”DependsOn NotEmpty” og ”DependsOn Value”. Ved å bruke regelen ”DependsOn NotEmpty”, vil verdien i en variabel vises når en bestemt variabel ikke er tom. Ved å bruke regelen ”DependsOn Value”, vil verdien i en variabel vises når en annen variabel har en bestemt verdi.

bc. DependsOn
Value
Yngvar
$Impleo_Felt1$

Dette gjør at verdien kun vises hvis variabelen @Felt1@ inneholder verdien "Yngvar". Skal en variabel være synlig hvis to andre variabler inneholder en bestemt verdi er koden slik:

bc. DependsOn
Value
Yngvar
$Impleo_Felt1$
$Impleo_Felt2$

For å sjekke om en bestemt verdi er i en av to variabler skrives koden slik:

bc. DependsOn
Value
Yngvar
$Impleo_Felt1$$Impleo_Felt2"

Nå vises variabelen hvis "Yngvar" er utfylt i variabelen @Felt1@ eller @Felt2@

Skal en variabel bare skal være synlig hvis en annen variabel er tom er koden slik.

bc. DependsOn
NotEmpty
$Impleo_Felt1$

Nå vil variabelen kun vises hvis @Felt1@ er tom. Det er også for kommandoen @NotEmpty@ mulig å sjekke om to variabler er tomme, eller om en av to variabler er tomme.

bc. DependsOn
NotEmpty
$Impleo_Felt1$
$Impleo_Felt2$

I dette tilfellet vises variabelen hvis @Felt1@ og @Felt2@ er utfylt

bc. DependsOn
NotEmpty
$Impleo_Felt1$$Impleo_Felt2$

I dette tilfellet vises variabelen hvis @Felt1@ eller @Felt2@ er utfylt.

*Bildevariabel*
Hvis variabelen presentasjonsvalgene vises for er en bilde variabel, vises også valg for ”Anbefalt oppløsning” og ”Minstekrav oppløsning”.
!(right){IMAGE-LINK+variablerpresentasjonopplsoning}!
I feltet ”Anbefalt oppløsning” registreres oppløsningen bildet bør ha for å oppnå et best mulig trykk resultat. Verdien registreres i DPI.
I feltet ”Minstekrav oppløsning” registreres oppløsningen som er den laveste man vil akseptere for et bilde for at det kan trykkes. Verdien registreres i DPI.

Innholdsfortegnelse